Kompaniýa habarlary

  • Ponço hakykatdanam peýdaly
    Iş wagty: 06-11-2022

    Rainagyş penjekleri bilen gapak örtükleriniň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmak üçin, ýagyş ponkoslary erbet howa barada aýdylanda hiç hili tikiş galdyrmaýar.Iň gowy ýagyş ponçlary, Şweýsariýa goşunynyň ýagyşdan goramak pyçaklarydyr.Özüňizi we dişli enjamyňyzy kelleden ortanyň ortasyna çenli guratmagyň sebäbi ...Koprak oka»

  • Haýsy has gowusy?Tikmek ýa-da möhürlemek.
    Iş wagty: 06-11-2022

    Tikmek ýa-da möhürlemek, käbir ýasaýjylaryň öz tekliplerini öňki ýa-da soňkusyny ulanýan önümlere gönükdirmek bilen jogap beren, ýöne ikisem däl.Bu hili ýöriteleşdirme, gural gutusyny i-e giňeltmek üçin amatly we girdejili strategiýa bolup biler.Koprak oka»