Haýsy has gowusy?Tikmek ýa-da möhürlemek.

Tikmek ýa-da möhürlemek, käbir ýasaýjylaryň öz tekliplerini öňki ýa-da soňkusyny ulanýan önümlere gönükdirmek bilen jogap beren, ýöne ikisem däl.Bu hili ýöriteleşdirme durmuşa geçirip boljak we girdejili strategiýa bolup bilse-de, tikin we möhürlemek üçin gural gutusyny giňeltmek köplenç dogry şertlerde has girdejili bolup biler.
Muny etmegi göz öňünde tutmagyň gowy sebäbi bar, ştab-kwartirasy Nýuarkda ýerleşýän S. Kaplan tikin maşynlary kärhanasynyň prezidenti Stiwen Kaplan, bu kärhana egin-eşik däl pudaklara dünýäde agyr tikin maşynlaryny paýlaýjydyr diýýär.

Equöne ýeterlik meýilnamalaşdyryş we taýýarlyk görmezden, has köptaraply bolmak synanyşygy yza gaýdyp biler, netijede kärhanalar maýa goýumlaryndan (ROI) gowy girdeji getirmeýän çykdajylary alýarlar, esasanam has köp işçi almaly bolýarlar.Bularyň ikisini hem hödürlemek, birneme nätanyş önümçilik çägine girmegi, önümiň näsazlygyna sebäp bolup biler;meselem, haçan-da bir zat tikilen bolmaly, ýöne ýerine möhürlenen bolsa ýa-da tersine.Baha bermek, satyn almak we işlemegi öwrenmek
Hyzmatlar menýusyna tikin ýa-da möhür goşmagyň manysy barmy diýen karara köp hakykatlar sebäp bolýar.Bularyň biri, şeýle etmek bilen özüne çekmegi meýilleşdirýän görnüşleriňizdir.Mysal üçin, Ewling, kebşirlenen tikişler, tikilen däl-de, adatça suwdan ýasalan önümlerden has ýokarydygyny aýdýar.Şeýle hem, mikroblara garşy talaplary öz içine alýan lukmançylyk goşundylary üçin iň amatly ýol bolmagy ähtimal.Onuň pikiriçe, aşa howa üçin niýetlenen önümler hem kebşirlemek üçin gowy dalaşgärdir, sebäbi aýratyn agyr şertlerde sapagyň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

habarlar-2 (1)
habarlar-2 (2)

Aslynda, kebşirlenen tikiş bir tekiz materialyň özünden has güýçli bolup biler, häzirki wagtda köp sapak gaty güýçli bolsa-da, tikin prosesinde materialyň deşilmegi her tikiş nokadynda ejizleýär. ”
Başga bir tarapdan, tikişde uzalmagy talap edýän materiallar has gowy tikilip bilner, sebäbi kebşirlenen tikiş uzalmaz.
Tikin maşynlary üçin satyn alyş çykdajylary köplenç az bolýar.Emma tikin enjamlary sapak ýaly beýleki çykdajylary döredip biler.Zähmet hem göz öňünde tutulýar, ýöne bu enjama bagly.

Awtomatlaşdyrylan tikin we kebşirleýiş çözgütleri ökde operator talap etmeýär, şonuň üçin bu enjamlar bilen zähmet çykdajylary azaldylyp bilner.El bilen tikin, adatça iň uzak möhletli zähmet çykdajylaryny göterýär.Consideröne göz öňünde tutmaly bir zat tehniki hyzmat.Tikin maşynlary, enjamyň kadaly işlemegi üçin yzygiderli tehniki hyzmaty we düzedişleri talap edýär.
Tikin maşyny döwülse, önümçilige täsir edip biljek ony dikeltmek we işlemek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar zerurdyr.Şeýle-de bolsa, möhürleme çözgütleri has az ünsi talap edýär, belki-de ýylda bir gezek hyzmat etmegi talap edýär, adatça önümçiligiň täsir etmeýän wagtynda içerde dolandyrylyp bilner.
Aslynda, kebşirlenen tikiş, bir tekiz materialyň özünden has güýçli bolup biler.Häzirki wagtda köp sapaklar gaty güýçli bolsa-da, tikin prosesinde materialyň deşilmegi hökmanydyr, her tikiş nokadynda has gowşak bolýar.
Başga bir tarapdan, tikişde uzalmagy talap edýän materiallar has gowy tikilip bilner, sebäbi kebşirlenen tikiş uzalmaz.

habarlar-2 (3)

Iş wagty: Iýun-11-2022