PEVA bilen PVC-iň arasyndaky tapawut näme?

Sarp edijileriň köpüsi PVC-ni köplenç ulanylýan “winil” ady bilen tanarlar.PVX poliwinil hlorid üçin gysga bolup, duş perdelerini we plastmassadan ýasalan beýleki zatlary çyzmak üçin ulanylýar.PEVA näme?PEVA PVC üçin alternatiwadyr.Polietilen winil asetat (PEVA) hlorlanmadyk winil bolup, bazardaky birnäçe önümde umumy ornuna öwrüldi.

Garaş!Bu, PVC bilen öndürilen önümleri zyňmaly diýmek däl!Winil häzirki wagtda bilýän we ulanýan önümlerimiziň köpüsinde bar.Dünýäde iň köp öndürilen plastmassadyr!Beýleki, has ygtybarly wariantlar bar bolsa-da, winil üçin saglyga howp az we diňe ýiti täsir etmek bilen bar.Şeýlelik bilen, ähli winil önümleri bilen winil bilen örtülen otagda ýaşamaýan we işlemeýän bolsaňyz, täsir ediş derejäňiz pesdir.Diňe sizi aladalandyrman, köplenç satyn alýan we ulanýan önümleriňiz barada has giňişleýin maglumat bermäge umyt edýäris.

habarlar-1 (1)
habarlar-1 (2)

Kiçijik zatlar üçin uly sözler, şeýlemi?Sarp edijiler satyn alýan önümlerine has ünsli bolýarlar we biz PEVA bilen öndürilen önümleri hödürleýän üpjün edijiler bilen işleýäris.Akylly sarp ediji, bazarda bar bolan has ygtybarly we sagdyn önümlerden habarlydyr.PEVA-nyň hlorsyzdygy sebäpli, ony kämilleşdirmeýär, hasam gowulaşdyrýar.PEVA bilen haýsy önümler öndürilýär?Iň köp ýaýran zatlar stol örtükleri, awtoulag örtükleri, kosmetiki haltalar, çagalar üçin niýetlenen naharlar, günortanlyk sowadyjylar we kostýum / eşik örtükleri, emma tendensiýa bug artýarka, PEVA bilen öndürilen önümleriň has köp boljakdygy şübhesizdir.
Özüňiz, maşgalaňyz ýa-da müşderileriňiz üçin has sagdyn durmuş ýörelgesini döretmek isleýän bolsaňyz, “Bu önüm PVC ýa-da PEVA bilen öndürilenmi?” Diýen soragy bermegi göz öňünde tutuň.Diňe “sagdyn” ugurda ädim ätmek bilen çäklenmän, muny ýerine ýetirmekde gaty gowy ses çykararsyňyz!


Iş wagty: Iýun-11-2022