Ponço hakykatdanam peýdaly

Rainagyş penjekleri bilen gapak örtükleriniň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmak üçin, ýagyş ponkoslary erbet howa barada aýdylanda hiç hili tikiş galdyrmaýar.Iň gowy ýagyş ponçlary, Şweýsariýa goşunynyň ýagyşdan goramak pyçaklarydyr.Özüňizi we esbaplaryňyzy başyndan ortasyna çenli guratmak, ponçony satyn almagy göz öňünde tutmak üçin ýeterlik sebäp bolup, köpleriň gaçybatalga hökmünde iki esse köpelmegi şertnamany hasam ýakymly edýär.
Rainagyş ponkosynyň köp taraplydygyny we olaryň ýagyş penjeklerinden nähili tapawutlanýandygyny belledik.Islegleriňiz üçin iň gowy ýagyş goragyny tapyň.

Rainagyş Ponços vs. Rainagyş penjekleri

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, ýagyş ponçosy bilen ýagyş penjekiniň arasyndaky esasy tapawut laýyk bolar.Rainagyş penjekleri, islendik kurtkadan garaşyşyňyz ýaly bedeniňize täsir edýän ýerlerde, ponços ýagyşdan goramak üçin hemme zady başdan geçirýär.Käbirleri geň galdyryp biljek derejede syýahatçylara köp tarapdan peýdaly - elbetde käbir kemçilikleri hem bar.

habarlar3 (1)

Rainagyş Ponço Pros

• Rainagyş ponkoslary, bagryňyzdan has pes asylýar (penjekleriň köpüsiniň kesilen ýeri), käbirleri bolsa dyzyňyza ýapylýar.
• Bedeniň uzynlygyny ýagyşdan goramak
• Köplenç ýagyş balaklaryna mätäçlikden halas edýär.
• Ponços köplenç penjeklerden has gowy howa çalşygyny üpjün edýär
• rainagyş penjekleri käwagt bolýar, ýöne hemişe däl, fermuar şemaly (goluň aşagynda ýa-da ortasynda) kömek edýär.
• Köp ponço modelleri hem sumkaňyzy goraýar we penjekleriň bäsleşip bilmeýän köpugurlylygyny üpjün edip, başpena öwrülip biler.

habarlar3 (2)

Rainagyş Ponçonyň zyýany

• Rainagyş ponkoslary, penjekler bilen deňeşdirilende, adatça inçe, has çydamly materiallardan ýasalýar, şonuň üçin ýoluň tikenlerine we şahalaryna üns beriň.Munuň sebäbi ýagyş ponçosynyň çalt we ýeňil pikiri bilen baglanyşyklydyr we eger galyň matadan tikilen bolsa, ponçonyň kurtkadan has köp matasynyň bardygyny göz öňünde tutup, paketiňizde has agyr zat bolardy.
• Haýsydyr bir görnüşde ýa-da görnüşde bolsaňyz, ponçony gysyp biler.Kurtkalar forma laýykdyr.Ponços ýok.

Ponçony sirwival tarp pena öwüriň

Lightagtylygy öçürmek ýa-da gaplamak zerur bolsa, birnäçe gezek ulanyp boljak islendik dişli gujaklamak islärsiňiz.
Ponçosyň ýagyş enjamlary üçin ajaýypdygyny hemmämiz bilýäris, ýöne çadyrlaryň penasy hökmünde hereket edip biljekdigini bilýärdiňizmi?

habarlar3 (3)

Ponçosyň uzakdan ýagýan ýagyşy penjekleri palçykda galdyrýar.Gezelençde sizi we sumkaňyzy erbet howadan goramak üçin niýetlenen, has ýokary hilli ponkos birnäçe çadyr taýaklary we trek polýusynyň kömegi bilen gaçybatalgalara öwrülip biler.


Iş wagty: Iýun-11-2022