Habarlar

 • Ponço hakykatdanam peýdaly
  Iş wagty: Iýun-11-2022

  Rainagyş penjekleri bilen gapak örtükleriniň arasyndaky boşlugy aradan aýyrmak üçin, ýagyş ponkoslary erbet howa barada aýdylanda hiç hili tikiş galdyrmaýar.Iň gowy ýagyş ponçlary, Şweýsariýa goşunynyň ýagyşdan goramak pyçaklarydyr.Özüňizi we dişli enjamyňyzy kelleden ortanyň ortasyna çenli guratmagyň sebäbi ...Koprak oka»

 • Haýsy has gowusy?Tikmek ýa-da möhürlemek.
  Iş wagty: Iýun-11-2022

  Tikmek ýa-da möhürlemek, käbir ýasaýjylaryň öz tekliplerini öňki ýa-da soňkusyny ulanýan önümlere gönükdirmek bilen jogap beren, ýöne ikisem däl.Bu hili ýöriteleşdirme, gural gutusyny i-e giňeltmek üçin amatly we girdejili strategiýa bolup biler.Koprak oka»

 • PEVA bilen PVC-iň arasyndaky tapawut näme?
  Iş wagty: Iýun-11-2022

  Sarp edijileriň köpüsi PVC-ni köplenç ulanylýan “winil” ady bilen tanarlar.PVX poliwinil hlorid üçin gysga bolup, duş perdelerini we plastmassadan ýasalan beýleki zatlary çyzmak üçin ulanylýar.PEVA näme?PEVA PVC üçin alternatiwadyr.Polietilen winil ac ...Koprak oka»