Biz hakda

Helee eşigi ---- Biz hakda

1996-njy ýylyň dekabrynda döredilen Hebei helee Garment Co., Ltd. Hytaýyň Şuanghe senagat zolagynda, Luquan, Şijiazhuang, Hebei, Hytaýda ýerleşýän PVC / PEVA / PU egin-eşik we önümçilik öndürijisidir.Şijiazhuang şäherinden takmynan 11 km.
1996-njy ýylda Hebei ýeňil senagat önümleriniň import we eksport korporasiýasy hökmünde döredilen bu iş ýönekeý we täsirli önümden başlandy: PVC rian poncho.Mundan başga-da, diňe söwda nyrhlaryna hyzmat etmek üçin önüm çyzyklary giňelmän, kompaniýanyň ady hem üýtgedi.2008-nji ýylda kompaniýa innowasiýa ygrarlydygyny we üýtgeýän bazarda bilermen çözgütlerini hödürleýändigini görkezýän “Helee Garment” brendini satuwa çykardy.
Helee Garment, suw geçirmeýän we saglygy goraýyş önümçiligidir, tejribeli işçiler we dolandyryş işgärleri bilen öz önümçilik zawodymyz bar, dünýäde 100-den gowrak gözegçi hyzmat edýär, web sahypamyzda zakaz etmek üçin öz zawodymyzdan 200+ önüm öndürýäris, satyn almak arkaly satyn almalary ýönekeýleşdirýäris. zerur zatlaryň hemmesini bir ýerde elýeterli ediň.

Biz hakda

Müşderilerimizi elmydama birinji ýerde goýmakda pudaga özboluşly çemeleşmek bilen.

“Helee Garment” suw geçirmeýän we bejeriş hyzmatlaryny alyjylara bäsdeşlik bahalaryny, çalt eltip bermek we ýokary derejeli hyzmaty hödürleýär.

Hünärmenleriň ýolbaşçylygynyň, aýratyn toparyň agzalarynyň we innowasiýa işiniň utgaşmasy optima müşderini satyn almak tejribesini döredýär.

Suw geçirmeýän önümleriň üstünde 20 ýyl bäri işleýäris many Bu köp müşderi üçin ýokary hilli we gowy bahaly önümler bilen üpjün edýär.

Önümlerimiz 4 kategoriýa bölünýär: Rainagyş ýagyjy / Apron, Bib, Vest / Şepagat uýalary / Moretm sumkasy, kepen toplumy

Deňiz gämisine şular girýär: PVC, PEVA, PE, VINLY, DÜZGÜN FABIRCLER

Önümçilik prosesi tikin, gyzgyn tikin, ultrases tikin we çap etmegi öz içine alýar.

Umumy önüm barada maglumat

Kader sumkasy, suw geçirmeýän, ulanmak aňsat, könelmeýän: PVC / PEVA / PE inçejik 4mil - 24mil (0.10mm - 0.60mm); wiht tutawajy ýa-da ýok (guşak ýa-da ýük göteriji tutawaçda gurlan, nosilkasyz, deňagramly güýç.) göni ýa-da egrilik fermuar. (süpürmek ýa-da gyzgyn süpürmek,
Kepek toplumyna aşaky eşik, daňylýan guşak ýa-da sim, barmak belligi we ş.m. girýär.
Rainagyş eşikleri: ýagyş eşigi, rainponcho, ýagyş kurtkasy, sauna kostýumy we ş.m. adaty çyzgy, tikin ýa-da gyzgyn tikin.
Apron: Howpsuz ýelek, çaga kitaby, ýeňli ýa-da ýok çaga perrony, iş dükanynyň perrony we ş.m. adaty çap etmek, tikmek ýa-da gyzgyn tikin.
Çaga terbiýesi: PVC / PEVA balak, şortik, uniall, ýeň, aksiýa we ş.m. adaty çyzgy, tikin ýa-da gyzgyn tikin.
Müşderimiz size zerurlyk boýunça sargyt edip biler.